Wedstrijdreglement: ‘win een DJ-set op jouw school’

 1. Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de Gallery wedstrijd ‘win een DJ-set op jouw school’.

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de actie wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen.

 1. Organisator

De wedstrijd ‘win een DJ-set op jouw school’ wordt georganiseerd door Adveo Belgium NV met maatschappelijk zetel op 9800 Deinze, Europalaan 69, België en het ondernemingsnummer BE 0401.091.040.

 1. Duur

Deze actie loopt van 23/08/2021 tem 30/09/2021 tot 23 u 59.

 1. Voorwaarden van deelname

Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan de personen die voldoen aan de volgende aankoopverplichting: aankoop van minimum één Gallery product in een deelnemend winkelpunt. De deelnemende winkelpunten zijn te bekijken op de Gallery website. Deelname houdt de aanvaarding van dit reglement in. Alle natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de organisatie.

De deelnemers aan de wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen het volgende gebied: Benelux (= België, Nederland en Luxemburg).

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd impliceert deze toestemming. De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen.

 1. Persoonlijke gegevens

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

 • Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)
 • Emailadres
 • Land
 • Adres
 • Postcode
 • Stad
 • Naam school
 • Stad school

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring beschikbaar via de website van de organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).

Het geven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

 1. Wedstrijdverloop

Deelnemen kan via de website https://www.galleryproducts.eu/home/  .

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:

 1. Koop een Gallery product in één van de deelnemende winkelpunten en ontvang een code.
 2. Geef deze code in op de website (die op de codekaart vermeld wordt) als ook enkele persoonlijke gegevens zijnde: naam, voornaam, emailadres, stad en school.
 3. Stem op jouw school door je school op te geven in het wedstrijdformulier. Dit doe je door de vraag: ‘school’ te beantwoorden en daar de naam van je school in te vullen.

Aan het einde van de wedstrijd volgt een schiftingsvraag.

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop correct te volgen.

 1. De prijs

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is: 1x een DJ-set naar keuze op jouw school ter waarde van 1000 euro. Deze 1000 euro mag enkel en alleen gebruikt worden om een DJ-set uit te kiezen. Andere bijkomende kosten boven de 1000 euro worden niet gedekt. Deze waardebon dient voor het einde van het schooljaar 2021 – 2022 gebruikt te worden door de winnende school.

De prijs is persoonsgebonden aan de winnende school en is derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. In geld of in een andere prijs).

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

 1. Aanduiding van de winnaar

Na afloop van de wedstrijd is er maximum 1 winnaar zijnde 1 school. De school met de meeste stemmen op het einde van de wedstrijd wint.

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichts benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd.

De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd op de hoogte gesteld via Facebook. De winnaar zal gepubliceerd worden op de officiële Facebookpagina van Gallery (https://www.facebook.com/Gallery.Office.Supplies).

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs de eigendom van de organisator. De organisator behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduiding mechanisme van de winnaar.

 1. Toegankelijkheid van het reglement

Het reglement kan te allen tijde opgevraagd worden door de deelnemers. Het reglement staat gepubliceerd op https://www.galleryproducts.eu/home/  .

 1. Klachten

Klachten over deze wedstrijd moeten schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de wedstrijd via de Gallery website worden ingediend.

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Elke klacht dient verstuurd te worden naar volgende e-mailadressen: merchandising.be@adveo.com en pvo@gwd-gent.be .

 1. Fraude en misbruik

Adveo Belgium NV en gerechtsdeurwaarder Patrick Van Overschelde* houden toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd.

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname.

*GDW-GENT BV (BE0808. 505. 886), Kortrijksesteenweg 1038, 9051 Sint-Denijs-Westrem.

 1. Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator op volgende wijze: https://www.galleryproducts.eu/home/  .

De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

 1. Geldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar woorden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert.

 1. Geschillen

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

 1. Toepasselijk recht

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Dit wedstrijdreglement dateert van 16/07/2021.