Adveo verkoopsvoorwaarden

Adveo verkoopsvoorwaarden Fegopa

(Belgische Federatie van fabrikanten, grossiers en invoerders van papierwaren)

 1. Door het overmaken van een bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van onze verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
 2. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, op heden geldig zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad. Zij zijn onder meer herzienbaar wanneer de lonen en sociale lasten of de prijs der grondstoffen stijgen. De leveringstermijnen worden slechts als aanwijzing opgegeven en houden geen formele verbintenis in. Dit alles geldt behoudens andersluidende wettelijke bepalingen van dwingende aard.
 3. Prijzen of voorwaarden die onze afgevaardigden toestaan, zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van onze firma.
 4. Onze verkopen worden afgesloten tegen vaste rekening. Geleverde goederen kunnen niet teruggenomen worden zonder ons voorafgaandelijk akkoord. De terugnamekosten zijn ten laste van de klant tenzij ze het gevolg zijn van een vergissing van onze diensten.
 5. De goederen worden vervoerd op risico van de klant zelfs indien ze franco geleverd worden. Vervoerskosten zijn ten laste van de bestemmeling tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Levering “franco aan huis” dient begrepen te worden als franco op de vrachtwagen vóór het magazijn van de bestemmeling, dit in één keer en op één adres.
 6. Klachten dienen schriftelijk binnen de acht dagen na levering overgemaakt te worden om in aanmerking te komen.
 7. Onze leveringen zijn betaalbaar te Deinze, contant of op de vervaldag die op onze facturen vermeld wordt. Wissels of kwitanties brengen noch schuldvernieuwing, noch afwijking van deze clausule mee.
 8. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen kunnen onze verdere leveringen onderbroken worden zonder voorafgaandelijke verwittiging. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot volledige vereffening van het factuurbedrag in hoofdsom, verhogingsbeding, intresten en kosten.
 9. Bij niet-betaling op de vervaldag, wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling met 10% forfaitaire schadevergoeding verhoogd, met een minimum van 24,78 EURO. Bovendien is onder dezelfde voorwaarden een verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest, verhoogd met 2%.
 10. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent (Vredegerecht 3e kanton) bevoegd.

Klachten en gebreken Adveo

 1. De ontvanger dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken.
  Hierbij dient de ontvanger na te gaan als het aantal colli’s en/of pallets overeen komt met het aantal vermeld op de transportnota.
 2. Bij zichtbare schade is de ontvanger ertoe gehouden de goederen te weigeren of met vermelding ‘schade’, aan te nemen.
  Worden zichtbare gebreken vastgesteld dan dient de ontvanger deze te vermelden op de handscanner van de chauffeur. Alsook door te geven aan Adveo binnen 3 werkdagen.
  Indien er bij de aflevering geen vermelding is van zichtbare schade, dan verliest de ontvanger zijn rechten.
 3. Niet-zichtbare schade dient de ontvanger binnen 3 werkdagen door te geven aan Adveo met vermelding van de transportnota. Teruggestuurde goederen dient u in een omverpakking (doos) te plaatsen.
 4. Indien de ontvanger binnen de genoemde termijnen geen melding maakt van gebreken of klachten, dan kan zijn klacht niet meer in behandeling genomen worden en vervallen zijn rechten.

Gebruiksvoorwaarden

(Juridische informatie)

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN WETTELIJKE BEPALINGEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot en gebruik van https://www.adveonet.com, beheerd door ADVEO BELGIUM NV en haar dochter- en moedervennootschappen (gezamenlijk aangeduid als “ADVEO”). Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op uw toegang tot en gebruik van de Site, en wijzigen op geen enkele wijze de voorwaarden of bepalingen van enige andere overeenkomst die u met ADVEO hebt gesloten voor producten of diensten.

Door de site te bezoeken, te bekijken of te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden, evenals aan alle beleidslijnen waaraan hierin wordt gerefereerd, met inbegrip van eventuele latere wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met deze websitevoorwaarden of eventuele latere wijzigingen, gelieve dan de site niet te bezoeken, te bekijken of anderszins te gebruiken.

GEDRAGSCODES

ADVEO en haar werknemers zijn gebonden aan de interne regels van Corporate Governance en haar Ethische Code, die beide raadpleegbaar zijn via de website www.adveo.com.

REGISTRATIE VOOR DE DIENSTEN ALS GEREGISTREERDE GEBRUIKER

Iedereen die verbinding maakt met de website www.adveo.com krijgt de status van GEBRUIKER toegekend en stemt uitdrukkelijk, volledig en onvoorwaardelijk in met alle bepalingen in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, evenwel behoudens de specifieke voorwaarden vereist in het geval dat de GEBRUIKER een of meerdere aangeboden goederen of diensten wenst af te nemen.

De Site wordt als gratis dienst aangeboden. Desalniettemin behoudt ADVEO zich de mogelijkheid voor om de toegang tot sommige diensten te koppelen aan de voorwaarde van voorafgaande registratie door de GEBRUIKER door middel van het invullen van het Gebruikersregistratieformulier, dat beschikbaar is voor iedereen die zich wenst te registreren als GEREGISTREERDE GEBRUIKER. Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten is registratie als GEREGISTREERDE GEBRUIKER van de Site vereist. De verzameling en verwerking van de gegevens die nodig zijn voor het invullen van het Registratieformulier zijn onderworpen aan het hoofdstuk over beveiliging en de bescherming van persoonsgegevens.

WIJZIGING

Om de Site te verbeteren, behoudt ADVEO zich het recht voor om de presentatie, configuratie, technische specificaties, inhoud en diensten van de websites te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de GEBRUIKERS.

Bovendien behoudt ADVEO zich het recht voor om te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden op de Site te wijzigen.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De GEBRUIKER verbindt zich ertoe om op correcte wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van de Site, die onder geen beding gebruikt mogen worden voor illegale doeleinden of voor doeleinden die in strijd zijn met de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid.
 Alle gebruik van de inhoud en diensten door de GEBRUIKER moet in overeenstemming zijn met de in de bovenstaande paragraaf vermelde beginselen.

GEBRUIKERS die de Site bezoeken, zijn uitdrukkelijk gemachtigd om alle informatie op de Site te bekijken, te downloaden of er kopieën van te maken op hun eigen computersystemen, zolang de gereproduceerde elementen uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik van de GEBRUIKER; ze mogen niet worden toegekend of overgedragen aan derden, tenzij dit voorafgaandelijk is toegestaan door middel van een overeenkomst.

De GEBRUIKER mag de inhoud of producten en/of diensten aangeboden op de Site niet gebruiken voor activiteiten die het imago van ADVEO kunnen schaden, het marktaandeel kunnen verminderen of op welke manier dan ook de concurrentie ten goede kunnen komen. Daarnaast mag de GEBRUIKER de Site, en in het bijzonder alle informatie die via de Site wordt verkregen, niet gebruiken voor het verzenden van reclame, direct marketing of enige andere mededeling met een commercieel doel, of ongevraagde berichten gericht aan groepen mensen, ongeacht het doel, noch deze informatie verkopen of op enigerlei wijze openbaar maken.

De GEBRUIKER mag in geen geval hyperlinks ("links") maken tussen om het even welke toegankelijke ruimte van het internet en de website, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

De GEBRUIKER stemt ermee in om de Site niet te reproduceren, kopiëren, distribueren, openbaar toegankelijk te maken door middel van enige vorm van openbare communicatie, te transformeren of te wijzigen, behalve waar door de eigenaar van het auteursrecht of anderszins door de wet toegestaan.

De GEBRUIKER is aansprakelijk voor alle schade die ADVEO kan lijden in verband met, of als gevolg van een schending van een of meer van de verplichtingen die hierboven of elders in deze juridische kennisgeving vermeld zijn en/of wettelijk opgelegd zijn in het kader van het gebruik van de Site.

ADVEO zal zich continu inspannen om de naleving van de toepasselijke wetten te verzekeren en zal het recht hebben om, naar eigen goeddunken, de Site niet langer beschikbaar te maken of de GEBRUIKER te weren van de Site indien ADVEO redelijkerwijs vermoedt dat die GEBRUIKER direct of indirect betrokken is bij een of meer misdrijven of overtredingen die strafbaar zijn volgens het Belgische Strafwetboek, of in het geval ADVEO gedragingen vaststelt die het naar eigen goeddunken in strijd acht met deze juridische kennisgeving, de wet of de regels opgesteld door ADVEO, of die het imago, de geloofwaardigheid en/of de reputatie van ADVEO zouden kunnen schaden.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De intellectuele en industriële eigendomsrechten vervat in de Site, het grafisch ontwerp ervan en de achterliggende computercode, met inbegrip van de handelsnamen, merken en onderscheidende tekens, zijn eigendom van ADVEO, behalve waar vermeld wordt dat ze eigendom zijn van een andere partij.

Elke reproductie, distributie, marketing of transformatie van de inhoud ervan die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaars vormt een inbreuk op de bij wet beschermde intellectuele en industriële eigendomsrechten. Elke inbreuk op de beperkingen of verbodsbepalingen opgenomen in het voorgaande lid zal beschouwd worden als een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ADVEO en zal de hiertoe vastgestelde wettelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengen, die kunnen worden vervolgd door ADVEO, waarbij ADVEO het recht zal hebben om de overeenkomstige administratieve, burgerlijke of strafrechtelijke procedures aanhangig te maken.

De GEBRUIKER mag gebruikmaken van de informatie over de producten en diensten van ADVEO die op de Site beschikbaar is om te downloaden, op voorwaarde dat (1) de eigendomsvermelding nooit wordt verwijderd van kopieën van documenten, (2) er geen kopieën worden gemaakt of gepubliceerd op een computer, op een netwerk of op een andere wijze zonder voorafgaande toestemming van ADVEO, (3) de informatie niet wordt gewijzigd, en (4) er geen aanvullende verklaringen of garanties met betrekking tot deze documenten worden gedaan.

VERTROUWELIJKE INFORMATIE

ADVEO wenst geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van u te ontvangen via de Site. Houd er rekening mee dat alle door u aan ADVEO verstrekte informatie of materiaal als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd. Wanneer u aan ADVEO informatie of materiaal verstrekt, verleent u aan ADVEO een onbeperkte, onherroepelijke licentie voor het kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren, publiekelijk tonen, uitvoeren, wijzigen, maken van afgeleide werken van, en het anderszins vrijelijk gebruikmaken van deze materialen of informatie. U gaat er ook mee akkoord dat het ADVEO vrij staat om alle ideeën, concepten, knowhow of technieken die u ons toestuurt voor welk doel dan ook te gebruiken. Wij zullen echter uw naam niet vrijgeven, noch op andere wijze het feit bekendmaken dat u materiaal of andere informatie aan ons hebt verstrekt, tenzij: (a) wij uw toestemming verkrijgen om uw naam te gebruiken; of (b) wij u eerst op de hoogte stellen dat het materiaal of andere informatie die u via een bepaald deel van deze Site verstrekt zal worden gepubliceerd of anderszins zal worden gebruikt met uw naam erop; of (c) wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ADVEO verstrekt met het oog op het ontvangen van producten of diensten wordt behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. Raadpleeg het tabblad "Privacybeleid" voor informatie over het privacybeleid van ADVEO.

AFWIJZING VAN GARANTIE EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De toegang tot en het gebruik van de Site vallen onder de uitsluitende exclusieve verantwoordelijkheid van de GEBRUIKER.

ADVEO biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, geldigheid en betrouwbaarheid van de informatie op de website; ADVEO is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt, of beweerdelijk veroorzaakt, door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, producten of diensten beschikbaar op of via de website.

ADVEO geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wat volgt:

1) Storingen in de continue werking van de Site, met inbegrip van niet naar behoren werkende webpagina's. 2) Elk gebrek aan bruikbaarheid, geschiktheid of geldigheid van de diensten en inhoud aangeboden op de Site met betrekking tot de resultaten en verwachtingen van de GEBRUIKER. 3) Het bestaan van virussen of programma's op de computer van de GEBRUIKER of als gevolg van de aanwezigheid van een virus in de diensten geleverd door derden via de Site. 4) Toegang van niet-gemachtigde derden tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden van de toegang en het gebruik van de Site door GEBRUIKERS. 5) In geen enkel geval, met inbegrip van nalatigheid: verlies van inkomsten, gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gebruik en verlies van gegevens voortvloeiend uit of in verband met de toegang tot en/of het gebruik van de Site.

ADVEO behoudt zich het recht voor om de presentatie, configuratie, technische specificaties, inhoud en diensten van de Sites te allen tijde te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, ongeacht de reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan de GEBRUIKERS.

ADVEO is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met de nauwkeurigheid, geldigheid en betrouwbaarheid van informatie, inhoud of materiaal op de Site of gelinkte sites. ADVEO levert redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op de Site op te nemen, maar doet desalniettemin geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid ervan. ADVEO aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van de Site.

ADVEO is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud en/of informatie die door derden op de Site wordt geplaatst. Deze website kan links bevatten naar externe websites en informatie die op dergelijke externe websites wordt verstrekt door ADVEO-partners en producten en/of diensten van derden. ADVEO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of voor wijzigingen of updates van die websites. Verder stemt u ermee in dat ADVEO noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verantwoordelijk of aansprakelijk is voor schade of verlies veroorzaakt, of beweerdelijk veroorzaakt, door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige inhoud, producten of diensten beschikbaar op of via deze gelinkte websites. Alle artikels, informatie, gegevens, code, tekst, software, documentatie, beeldmateriaal, afbeeldingen, marketingmateriaal, video's, foto's, berichten of publicaties op een forum, wiki of blog op de Site (Inhoud), ongeacht of die openbaar geplaatst of privé verzonden zijn, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon of entiteit die de Inhoud levert.

COOKIES

De Site maakt gebruik van eigen cookies en cookies van derden om het surfen op de site te vergemakkelijken, voor een hoge efficiëntie en om de aangeboden diensten aan de GEBRUIKERS aan te passen. Klik voor meer informatie over het gebruik van cookies op het tabblad getiteld "Cookiebeleid".

RECHTSGEBIED EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Op deze Gebruiksvoorwaarden zijn de bepalingen van de Spaanse wetgeving van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden worden beslecht door de Spaanse rechtbanken in Madrid, die hiervoor de exclusieve rechtsbevoegdheid hebben. De partijen doen uitdrukkelijk afstand van de bevoegdheid van elk ander rechtsgebied.